Duszpasterstwo

DUSZPASTERSTWO

SAKRAMENT CHRZTU

Sakrament chrztu świętego, jest wprowadzeniem człowieka we wspólnotę wiary. Od tego momentu domem staje się Kościół. Wraz z łaską sakramentu chrztu zostaje w człowieku zaszczepione ziarnko wiary. Teraz to ziarnko domaga się troski ze strony najbliższych i wspólnoty Kościoła. Jest wezwaniem do wyruszenia w drogę wiary.

Dokumenty Potrzebne Do Chrztu Dziecka

 • akt urodzenia dziecka
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
 • Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu ukończył 16 lat jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Rzeczy Potrzebne Do Chrztu

 • gromnica
 • biała szatka

Czas Zgłoszenia

 • Zwykle najpóźniej na 3 tygodnie przed chrztem. Koniecznie jednak skontaktuj się z kancelarią parafialną i dopytaj o szczegóły.
 • Dzieci chrzcimy zawsze w I Niedzielę Miesiąca

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Przygotowanie do Pierwszej Komunii i Spowiedzi Świętej trwa 2 lata i obejmuje czas nauki dzieci w klasie 1 i 2 szkoły podstawowej.

W ramach przygotowania

 • Dzieci uczestniczą w katechezie szkolnej, w lekcjach religii w szkole.
 • Przygotowanie obejmuje również udział w katechezach parafialnych, zarówno dla klasy pierwszej jak i drugiej.
 • Katecheza parafialna odbywa się w naszym domu parafialnym (czytelnia).
 • Dzieci uczestniczą regularnie w Niedzielnej Mszy Świętej gromadząc pamiątki z uczestnictwa w niej.
 • Dzieci również biorą udział w Mszy Świętej szkolnej

BIERZMOWANIE

Droga do dojrzałości nie jest łatwa. Wymaga wiele trudu i poświęceń. Na tej drodze pojawia się Bóg, Bóg zatroskany o młodego człowieka. Jego troska to troska o pełne człowieczeństwo, człowieczeństwo dojrzałe. Troska ta wyraża się poprzez sakrament bierzmowania. Potężny sakrament Ducha Świętego. Sakrament dotykający całego życia i wyrażający się w darach Ducha Świętego, które od tego momentu budują codzienne życie człowieka. Życie zogniskowane wokół wiary w Boga Jezusa Chrystusa. Wiary dojrzałej, odpowiedzialnej i wyrażanej postawą pobożności i miłości.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

 • Zgodnie z nauczaniem Kościoła, przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata. Odbywa się ono przy parafii do której należy kandydat (-ka). Przygotowanie można rozpocząć w wieku 13 lat (pierwsza klasa gimnazjum).
 • Czas przygotowania to czas pogłębiania swojej wiary, poprzez uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła. Niedzielna Msza Święta, nabożeństwa oraz rekolekcje to podstawa. Bez tego nie ma mowy o przygotowaniu, ani tym bardziej o przyjęciu tego wielkiego daru jakim jest sakrament bierzmowania. Dodatkowo obok świadectwa pobożności potrzebne jest pogłębienie wiedzy z zakresu Religii Katolickiej. Nie da się bowiem dojrzale i odpowiedzialnie wyznawać wiary bez znajomości Boga , w którego i któremu się wierzy.
 • Przyjmując sakrament bierzmowania chrześcijanin wezwany jest do obrony swojej wiary i świadczenia o niej przed innymi, przed całym światem. Teraz już nie tylko żyje dla siebie, ale zaczyna żyć swoją wiarą dla innych. Dlatego też bierzmowanie, której jest dopełnieniem chrztu świętego, jest również potwierdzeniem przynależności do wspólnoty Kościoła.

Spotkania formacyjne mające na celu przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywają się:

Przez pierwsze dwa lata:

 • raz w miesiącu w drugą sobotę miesiąca w godzinie rok I o godz. 9.00, rok II o godz. 10.00

Trzeci rok formacyjny:

 • spotkania dwa razy w miesiącu w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godzinach:
 • druga sobota miesiąca o godz. 11.00
 • czwarta sobota miesiąca o godz. 9.00

Dopuszczenie do sakramentu bierzmowania

 • Osoba pragnąca przyjąć z rąk Księdza Biskupa sakrament bierzmowania zobowiązana jest udowodnić księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie oraz Księdzu Proboszczowi Parafii swojego zaangażowania w życie wiarą. Odpowiedzialność ta spoczywa zarówno na młodym człowieku jak i jego rodzinie. Pomocne przy tym są indeksy, które poświadczaj uczestnictwo w liturgii czyli praktykowanie religii. Dodatkowo wymagana jest znajomość Katechizmu Kościoła Katolickiego.
 • Świadek do sakramentu bierzmowania musi poświadczyć odpowiednim pismem z parafii zamieszkania, że jest praktykującym katolikiem i może pełnić posługę świadka.
 • Imię wybierane przy okazji sakramentu bierzmowania powinno wyrażać pragnienie posiadania szczególnego patrona, świętego lub błogosławionego, który swoim życiem i postawą wiary wspomagać będzie człowieka w jego dążeniu ku dojrzałości chrześcijańskiej.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sakrament małżeństwa wpisuje się w życiowe powołanie człowieka do wspólnoty małżeńskiej. Jest wyrazem pragnienia Boga, by miłość między kobietą i mężczyzną, była miłością ofiarną, miłością agape. Ta trudna ale zarazem prawdziwa miłość, w której mąż jest dla żony a żona dla męża, jest możliwa tylko we współpracy z Bogiem. Dlatego sakramentalne Błogosławieństwo małżonków jest zaproszenie Boga do wspólnego życia. Tak by było ono piękną szkoła miłości dla kolejnych pokoleń.

Dokumenty wymagane do zawarcia sakramentalnego małżeństwa

Wymagane dokumenty w USC:

W przypadku panny lub kawalera:

 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • dowód osobisty do wglądu

W przypadku wdowy lub wdowca:

 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
 • dowód osobisty do wglądu
 • Odpisy aktu urodzenia można pobrać tylko w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia. Istnieje możliwość przesłania odpisu z USC np. z innego miasta do urzędu w miejscu zamieszkania narzeczonej (-nego). Należy wystąpić wtedy ze specjalnym wnioskiem w USC, w którym załatwiać będziemy resztę formalności.

Wymagane dokumenty w parafii:

 • dowody osobiste
 • świadectwa chrztu oraz świadectwa bierzmowania narzeczonych, które pobiera o się z parafii chrztu
 • świadectwa nauki religii ze szkoły
 • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego
 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych i odbycia spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie o wygłoszeniu/wywieszeniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych dokument o zapowiedziach wystawia parafia Panny Młodej. Pan młody zanosi formularz zapowiedzi do swojej parafii, który po 4 tygodniach, z odpowiednimi pieczęciami i podpisami odnosi do parafii narzeczonej.
 • zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych co najmniej 2 spowiedzi.[/fancy_box]

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament Namaszczenia Chorych jest jak dotyk miłości samego Boga. To Bóg poprzez prosty gest namaszczenia Olejem Chorych i słowa modlitwy, pragnie wspierać człowieka w jego chorobie i starości. Swoją mocą chce uzdrawiać jego ciało i duszę. Pragnie podnosić go na duszy i wlewać w jego serca nadzieję, że nawet starość i cierpienie ma w całościowym planie Boga sens.

Chorych i starszych z posługą sakramentalną odwiedzamy:

 • W każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.00
 • Zgłaszanie chorych do piątku wieczora poprzedzającego pierwszą sobotę.

POGRZEB KATOLICKI

Strata bliskiej osoby, zawsze niesie ze sobą smutek i rozpacz. Śmierć nie oszczędza nikogo i wpisuje się w nasze codzienne życie. Rodzi pytanie o sens życia. Jednocześnie z głębi serca wyrywa się pytanie o to co potem, co po drugiej stronie? Czy to już koniec, czy może dopiero początek? Chrześcijaństwo niesie w sobie radosne przesłanie o Zmartwychwstaniu. Przesłanie pełne nadziei życia wiecznego. Chrześcijański pogrzeb to właśnie wyraz tej nadziei ukrytej w wierze w Jezusa Chrystusa i Jego Zmartwychwstanie.

Dokumenty potrzebne do chrześcijańskiego pogrzebu:

 • Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.
 • W kancelarii należy okazać: Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią i wiatyku (ostatnia Komunia Święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią np.: w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
 • Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał.
 • Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy świętej (z przyjęciem Komunii świętej)
Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy świętej za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.